Statut

Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego

„Tęczowa Kraina”

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

Rozdział I     Postanowienia wstępne

Rozdział II    Informacje o przedszkolu

Rozdział III   Cele i zadania przedszkola

Rozdział IV   Sposób realizacji zadań przedszkola

Rozdział V    Sposób sprawowania opieki nad dzieckiem w czasie zajęć w przedszkolu

                        oraz w czasie zajęć poza przedszkolem

Rozdział VI   Szczegółowe zasady przyprowadzana i odbierania dzieci z przedszkola

Rozdział VII Formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania

                        kontaktów z rodzicami 

Rozdział VIII Organy przedszkola, zakres zadań i sposób rozwiązywania sporów

Rozdział IX     Organizacja przedszkola

Rozdział X      Czas pracy przedszkola

Rozdział XI    Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu

Rozdział XII   Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników

Rozdział XIII  Prawa i obowiązki dzieci

Rozdział XIV   Postanowienia końcowe

Rozdział XV    Akty prawne

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział  I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  § 1

1.      Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Kraina” w Pleszewie jest niepublicznym przedszkolem działającym zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym i rozporządzeniami wykonawczymi, w zakresie dotyczącym placówek niepublicznych oraz na podstawie niniejszego statutu.

2.      Przedszkole jest przeznaczone dla wszystkich dzieci, zwanych dalej „wychowankami”.

3.      Wychowankiem  Przedszkola  jest dziecko w wieku od 3 do 7 roku życia.

4.      W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

5.      Odroczenia obowiązku szkolnego dokonuje Dyrektor Szkoły Obwodowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

6.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 

 

Rozdział  II

INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

§ 2

 

1.      Nazwa  i rodzaj Przedszkola

               Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Kraina” 

2.      Siedziba Przedszkola

63-300 Pleszew ul. Rolna 12

3.      Organem prowadzącym Przedszkole jest Stowarzyszenie „Apoyo”

z siedzibą w Pleszewie ul. Chopina 17.

4.      Nadzór pedagogiczny nad Niepublicznym Przedszkolem Integracyjnym „Tęczowa Kraina” sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

 

 

Rozdział III

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

Cele Przedszkola

 

  § 3

 

1.      Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

2.      Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.

3.      Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów

i porażek.

4.      Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

5.      Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci

o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

6.       Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa

w zabawach i grach sportowych.

7.      Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

8.      Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

9.      Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

10.  Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości

i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

11.  Objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji

i bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju.

12.  Stworzenie dzieciom niepełnosprawnym takich warunków, aby mogły włączyć się

w grupę rówieśniczą na zasadzie równości praw i obowiązków i aby niepełnosprawność nie decydowała o ich powodzeniu w kontaktach z rówieśnikami.

13.  Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych poprzez umożliwienie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych.

14.  Zapewnienie wychowankom opieki i bezpieczeństwa podczas wycieczek odbywa się na podstawie  odrębnych przepisów, określających obowiązki kierownika i opiekuna wycieczki.

 

 

Zadania Przedszkola

 

§ 4

 

1.      Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi

i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2.      Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

3.      Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

4.      Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

5.       Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują

w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

6.      Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci-poprzez prowadzenie zajęć rozwijających sprawność fizyczną dzieci poprzez zapewnienie udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach.

7.      Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

8.      Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.

9.      Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

10.  Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.

11.  Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

12.   Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

13.  Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

14.  Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

15.  Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

16.  Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

17.  Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w celu zapewnieniu optymalnego rozwoju dziecka.

 

Rozdział IV

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA

 

§ 5

 

1.      Zadania opiekuńcze przedszkole realizuje przestrzegając w szczególności następujących zasad:

1)      przez cały dzień od chwili przejęcia dziecka od rodziców, zapewnia się dziecku opiekę zgodnie z odrębnymi przepisami i organizacją przedszkola,

2)      w przedszkolu dba się o bezpieczną, pogodną atmosferę i odpowiednie warunki do zabawy,

3)      czuwa się nad zdrowiem i kształtowaniem postaw zdrowotnych dzieci oraz wdraża je do samodzielności i przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa.

2.      Zadania wychowawcze nauczyciel realizuje, uwzględniając potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka w szczególności w zakresie:

1)      poznawania i rozumienia siebie i świata,

2)      nabywania umiejętności poprzez działanie,

3)      odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej 

3.      Zadania edukacyjne w przedszkolu realizuje się poprzez prowadzenie zajęć zgodnie z programem wychowania przedszkolnego, uwzględniającym podstawę programową,

              z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.

4.      Współpracę z rodzicami przedszkole realizuje poprzez

1)      zapewnienie indywidualnych spotkań rodziców z Dyrektorem Przedszkola oraz  nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w Przedszkolu, podczas których na bieżąco  informuje się o konkretnych sytuacjach dotyczących rozwoju dziecka,

2)      organizowanie spotkań w formie wykładów i warsztatów, podczas których omawiane są zagadnienia dotyczące rozwoju i wychowania dzieci,

3)      udostępnianie i propagowanie wśród rodziców literatury z zakresu pedagogiki i wychowania oraz psychologii rozwojowej dziecka

4)      organizowanie zajęć otwartych, zebrań, pikników, uroczystości, grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, prowadzenie strony internetowej przedszkola, oraz innych form współpracy i spotkań umożliwiających kontakt z rodzicami.

5.      Tworzenie wspólnoty wychowawczej poprzez podejmowanie i realizowanie różnego rodzaju wspólnych działań i inicjatyw zmierzających do integralnego wychowywania dzieci, wspierania ich uzdolnień oraz tworzenia klimatu rodzinnego.

6.       Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz na rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.

7.      W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie Dyrektora Przedszkola.

8.       Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku w przedszkolu jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem, zwanego dalej „zespołem”.

9.      Zespół tworzy Dyrektor Przedszkola.

10.  Zasady organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają odrębne przepisy.

11.  W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci

i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

12.  Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą działania pedagogiczne mające na celu:

1)      rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym u dzieci szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym: obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),

2)       rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.

 

 

Rozdział V

SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI W CZASIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU ORAZ W CZASIE ZAJĘC POZA PRZEDSZKOLEM

 

§ 6

 

1.      Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem jest następujący:

1)      Dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczycielki, która organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno - wychowawcze zgodnie z realizowanym programem i miesięcznym planem zajęć.

2)      Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe, organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby instruktora prowadzącego zajęcia, zgodnie z podpisaną deklaracją bezpieczeństwa.

3)      Nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne powierzonych jej dzieci.

4)      Każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsce przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.

5)      Nauczycielka opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.

6)      Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę innego pracownika przedszkola.

7)      Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna.

8)      Obowiązkiem nauczyciela jest powiadomienie dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np.  temperatura.

2.     W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

3.     W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

 

 

 

Rozdział VI

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

 

§ 7

 

1.      Dziecko do przedszkola winno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub inną pełnoletnią osobę pisemnie przez nich upoważnioną zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

2.      Upoważnienie pisemne powinno zawierać imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów, adres zamieszkania, serie i numery dowodów tożsamości, numery telefonów oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu tożsamości, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz deklarację zgody na udostępnienie danych osobowych. Wzór upoważnienia opracowuje organ prowadzący. Upoważnienie ważne jest przez rok szkolny.

3.      Osoby upoważnione w każdym przypadku odbierają dzieci bezpośrednio od nauczycielki danego oddziału i potwierdzają własnym podpisem odbiór dziecka. Osoby upoważnione mogą odebrać dziecko po uprzednim okazaniu dowodu tożsamości.

4.      Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

5.      Pracownicy przedszkola mają prawo odmówić wydania dziecka osobom będącym w stanie nietrzeźwym, bez względu na to, czy jest to rodzic, czy osoba upoważniona do odbioru dziecka.

6.      O każdej odmowie wydania dziecka rodzicowi nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola lub osobę przez niego wskazaną na mocy pełnomocnictwa. W przypadku gdy nauczyciel nie wyda dziecka, dyrektor wspólnie z nauczycielem podejmują wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka lub innymi osobami upoważnionymi do odbioru dziecka.

7.      Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną  przez nich osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną  przez nich osobę.

8.      Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny otwarcia określonej w arkuszu organizacji na dany rok szkolny do godziny 9.00 z uwzględnieniem warunków określonych poniżej.

9.      Odbieranie dzieci z przedszkola odbywa się po godz.1300

10.  W przypadku nieodebrania dziecka do godziny ustalonej jako godzina zamknięcia przedszkola nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) o tym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców. 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

Rozdział VII

FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA KONTAKTÓW Z RODZICAMI

 

§ 8

1.      Rodzice mają prawo do:

1)      znajomości zadań wychowawczych i kształcących realizowanych

w przedszkolu,

2)      uzyskiwania informacji o sukcesach i kłopotach ich dzieci,

3)      uzgadniania z nauczycielami kierunku i zakresu zadań indywidualnych realizowanych w przedszkolu i w domu,

4)      uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka,

5)      wyrażania swoich opinii na temat pracy placówki,

6)      uczestnictwa w zajęciach organizowanych celowo dla rodziców dzieci,

7)      udziału w otwartych uroczystościach przedszkolnych,

2.      Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1)      przestrzeganie postanowień niniejszego statutu,

2)      przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

3)      informowanie o przyczynach nieobecności dziecka dłuższej niż tydzień, szczególnie dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, któremu winni zapewnić regularne uczęszczanie

do przedszkola,         

4)      niezwłoczne poinformowanie dyrektora przedszkola lub nauczycielkę

o chorobie zakaźnej dziecka i po chorobie zakaźnej przedłożyć zaświadczenie o zdolności dziecka do uczęszczania do przedszkola,

5)      interesowanie się edukacją swojego dziecka w przedszkolu,

6)      współpraca z nauczycielem w zakresie niwelowania problemów dziecka,

3.      Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

1)      zebrania ogólne Dyrektora  z ogółem rodziców na początku i końcu roku szkolnego

2)      konsultacje indywidualne z nauczycielami i dyrektorem- w razie potrzeby

3)      spotkania integracyjne z rodzicami i ich dziećmi według kalendarza imprez

4)      zajęcia otwarte

5)      uroczystości i imprezy grupowe według kalendarza imprez

6)      kącik dla rodziców,

7)      spotkania adaptacyjne dla nowych  dzieci i ich rodziców według potrzeby

 

Rozdział VIII

ORGANY PRZEDSZKOLA I ZAKRES ZADAŃ

§ 9

1.      Organami przedszkola są:

1)      Dyrektor przedszkola

2)      Rada Pedagogiczna w skład której wchodzą dyrektor i nauczyciele.

3)      Rada Rodziców

 

§ 10

 

1.      Dyrektor przedszkola w szczególności:

1)      odpowiednio dysponuje i zarządza środkami finansowymi;

2)      jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych pracowników;

3)      przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatne zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

i dydaktyczne;

4)      prowadzi i archiwizuje dokumentacje przedszkola,

5)      ustala rokrocznie składki opłat za pobyt dziecka w przedszkolu oraz wysokości opłat w noszonych przez rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do placówki,

6)       ustala wysokości opłat za uczestnictwo dzieci w zajęciach dodatkowych oraz innych formach proponowanych przez placówkę w ramach dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej przedszkola,

7)      przeprowadza nabór do Przedszkola,

8)      zawiera i rozwiązuje umowy z Rodzicami (prawnymi opiekunami) dzieci uczęszczającymi do Przedszkola,

9)      decyduje o wpisie bądź skreślaniu dziecka z listy uczęszczających do przedszkola zgodnie z ustalonymi w statucie zasadami, po uprzedniej konsultacji z radą pedagogiczną.

10)  zapewnia bezpieczeństwo i higienę pracy w trakcie pobytu dziecka

w przedszkolu zgodnie z odrębnymi przepisami,

11)  zapewnia fundusze i wyposaża placówkę w środki czystości, artykuły higieniczne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do wykonywania zadań statutowych przedszkola,

12)  reprezentuje placówkę na zewnątrz,

13)  egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;

14)  sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola,

15)  opracowuje projekt budżetu przedszkola na dany rok szkolny.

 

 

Rada Pedagogiczna

 

     § 11

 

1.      W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.      W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele  i inni specjaliści zatrudnieni w Przedszkolu.

3.      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor, który  przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej .

4.      Zebrania plenarne  Rady Pedagogicznej są organizowane

1)      przed rozpoczęciem roku szkolnego

2)      po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych

3)      w  miarę bieżących potrzeb

5.      Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzenie rocznego planu pracy

2)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

3)      ustalanie organizacji samokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola

6.      Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć

2)      propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

7.      Zebrania Rady są protokołowane.

8.      Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

9.      Członkowie rady i inni uczestnicy zebrań są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

 

Rada Rodziców

 

§ 12

 

1.      W Przedszkolu działa Rada Rodziców reprezentująca ogół rodziców wychowanków.

2.      W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rodziców każdego z oddziałów, wybrani  podczas pierwszego w roku szkolnym zebrania rodziców.

3.      Rada Rodziców uchwala wewnętrzna strukturę i tryb pracy rady, regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem placówki.

4.      Rada Rodziców może występować do dyrektora i Rady Pedagogicznej oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących placówki.

 

Zasady współpracy i rozwiązywania sporów

§ 13

1.      Organy Przedszkola spotykają się w sytuacjach wymagających podjęcia wspólnej decyzji: każdy z organów dysponuje możliwością zwołania wspólnego spotkania, osoba informującą o wszystkich spotkaniach i kontaktach jest Dyrektor Przedszkola.

2.      Sytuacje konfliktowe pomiędzy poszczególnymi organami Przedszkola rozwiązywane będą z poszanowaniem niezależności każdego organu oraz z przestrzeganiem współżycia społecznego.

3.      Wszelkie spory miedzy organami Przedszkola rozstrzyga drogą negocjacji Dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

 

 

Rozdział IX

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

     § 14

 

1.      Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci

w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

2.      W Przedszkolu są trzy odziały, łączna ilość wychowanków to 27 dzieci.

3.      Dzieci w oddziałach integracyjnych są objęte kształceniem specjalnym od początku roku kalendarzowego w którym kończą 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą 7 lat nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 9 lat z następującymi niepełnosprawnościami:

1)      niesłyszące

2)      słabosłyszące

3)      niewidome

4)      słabowidzące

5)      z niepełnosprawnością intelektualną

6)      z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

7)      z autyzmem, w tym z  zespołem Aspergera

8)       z niepełnosprawnościami sprzężonymi

4.      Liczba wychowanków w Przedszkolu w oddziale integracyjnym wynosi do 15 dzieci w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych. W kolejnym oddziale liczba dzieci wynosi 8 dzieci w tym 3-5 niepełnosprawnych. W trzecim przeznaczony jest dla 4 dzieci w tym do 4 dzieci niepełnosprawnych.

5.      Za zgodą Organu Prowadzącego, liczba dzieci  niepełnosprawnych w oddziale przedszkolnym może być większa niż w 4, w przypadku gdy dziecko w trakcie roku szkolnego otrzyma orzeczenie o niepełnosprawności.

6.      W okresie wakacyjnym a także w przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup przedszkolnych.

7.      Przedszkole jest czynne od godziny 7.00 do 17.00 w dni powszednie.

 

 

§ 15

 

1.      Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu

o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz programy własne  nauczycieli i innych specjalistów zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną..

2.      Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału zawierającą

między innymi : dziennik zajęć przedszkola ( oddziału), roczny plan prowadzonych zajęć, arkusz obserwacji wychowanka, IPET, arkusz analizy rozwojowej wychowanka – ocena opisowa wychowanka.

3.      Ofertę zajęć dodatkowych, czas i trwania oraz tygodniowy plan zajęć ustala

i przedstawia do wiadomości rodziców Dyrektor Przedszkola.

4.      Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych i rekreacyjnych w zależności od potrzeb środowiska, możliwości organizacyjnych i bazowych placówki.

5.      W wakacje letnie Przedszkole nie prowadzi zajęć dydaktycznych, co nie wpływa na wysokość czesnego. W ramach opłaty stałej dzieci mogą uczestniczyć  w zajęciach opiekuńczych.

 

 

§ 16

 

1.      Działalność edukacyjna Przedszkola( dydaktyczna, wychowawcza i rewalidacyjna) zapewnia:

1)      realizację programu wychowania przedszkolnego, programu wychowawczego i profilaktyki, odpowiednich dla danego rodzaju niepełnosprawności

z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej

i wychowawczej.

2)      realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego

2.      Indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne dla każdego wychowanka opracowuje zespół nauczycieli i innych specjalistów na podstawie wielospecjalistycznej oceny jego funkcjonowania, zwierających cele, zadania i treści mieszczące się w sferze najbliższego rozwoju dziecka.

3.      Do zadań zespołu należą:

1)      dokonywanie dla każdego wychowanka nie rzadziej niż raz w roku oceny poziomu funkcjonowania

2)      programowanie aktywności indywidualnej i zespołowej wychowanków

z rozwijaniem sfery umysłowej, ruchowej, emocjonalno- społecznej.

4.      Do obowiązków zespołu należy prowadzenie dokumentacji przebiegu procesu edukacyjnego i terapeutycznego.

 

§ 17

 

1.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola na dany rok szkolny opracowany przez Dyrektora Przedszkola.

2.      Arkusz organizacji Przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza Organ Prowadzący Przedszkole.

3.      Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez Dyrektora Przedszkola na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.

4.      Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym odziałem przedszkolnym, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia  z uwzględnieniem potrzeb, możliwości oraz zainteresowań dzieci.

 

Zasady naboru do Przedszkola

 

§ 18

1.      Dyrektor opracowuje kryteria oraz zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola.

2.      Karta naboru do Przedszkola jest do pobrania  online oraz dostępna jest w siedzibie przedszkola.

3.       Do Przedszkola przyjmowane są wszystkie dzieci bez względu na płeć, kolor skóry czy wyznanie, których rozwój psychofizyczny umożliwia prawidłowy proces wychowania i kształcenia w  grupie przedszkolnej.

4.      Przedszkole przeprowadza rekrutację na podstawie zasady powszechnej dostępności.

5.      O pierwszeństwie przyjęcia do Przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają dzieci kontynuujące zajęcia z poprzedniego roku szkolnego;

6.       Rekrutacja trwa przez cały rok kalendarzowy.

7.      Wysokość opłat i sposób uiszczania opłat za zajęcia dodatkowe reguluje umowa zawarta pomiędzy Dyrektorem przedszkola a rodzicem/opiekunem.

8.      Przyjęcie dziecka do Przedszkola następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy rodzicami/ opiekunami lub jednym z rodziców dziecka/ opiekuna a Dyrektorem, po uprzednim zgłoszeniu dziecka na podstawie tzw. „ karty naboru ”, podpisanej przez co najmniej jednego z rodziców/opiekunów zgłaszanego dziecka lub osobę upoważnioną na piśmie i złożenie jej w Placówce.

9.      Rozwiązanie umowy, następuje w przypadkach przewidzianych tą umową.

10.  Rozwiązanie umowy cywilno-prawnej przez jedną ze stron ,powoduje skreślenie dziecka z listy wychowanków Przedszkola, przy czym skreślenie dziecka następuje z dniem rozwiązania umowy.

 

 

Rozdział X

CZAS PRACY  PRZEDSZKOLA   

 

       § 19

1.      Przedszkole jest czynne od godziny 7.00 do 17.00 w dni powszednie.

2.      Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3.      Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej ustala się w godzinach

9.00-14.00.

4.      Czas pracy przedszkola ustalony jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z Radą Rodziców.

5.      Godziny pracy przedszkola ustala się w każdym roku szkolnym z uwzględnieniem potrzeb rodziców, w związku z tym czas pracy przedszkola może być wydłużony. Godziny pracy w danym roku szkolnym określone są w arkuszu organizacji pracy przedszkola . Na wniosek rodziców organ prowadzący przedszkole w porozumieniu z dyrektorem przedszkola po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu pracy placówki powyżej 10 godzin dziennie.

6.      Dniami wolnymi od pracy z wychowankami są dni ustawowo wolne od pracy.

 

Rozdział XI

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECI W PRZEDSZKOLU

 

§ 20

 

1.      Przedszkole zawiera umowę z rodzicami o świadczeniu usług.

2.      Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców jest ustalana w umowie i może być zmieniana  co rok.

3.      O zmianie wysokości opłat czesnego lub stawki dziennej za wyżywienie informuje dyrektor poprzez informację pisemną wywieszoną na tablicy informacyjnej.

W przypadku wywieszenia takiego ogłoszenia nie jest konieczne zawarcie Aneksu do umów o świadczeniu usług pomiędzy przedszkolem a rodzicem.

4.      Nieobecności dziecka w przedszkolu nie wpływają na obniżenie czesnego, odlicza

się za wyżywienie, za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności dziecka.

5.      Rodzice bądź ustawowi opiekunowie dzieci wnoszą opłatę za pobyt dziecka przedszkolu składającą się z czesnego i opłaty za wyżywienie w terminie do 10-go każdego miesiąca.

6.      W przypadku rezygnacji z przedszkola rodzice zobowiązani są zawiadomić o tym w formie pisemnej z miesięcznym wyprzedzeniem. W przeciwnym razie obowiązuje ich pełna odpłatność za okres jednego miesiąca od rezygnacji.

7.      W trakcie pobytu w przedszkolu zapewnia się dzieciom możliwość oraz warunki odpłatnego spożycia czterech posiłków przygotowanych przez catering: śniadania, obiadu ( dzielonego na dwie części) podwieczorku.

8.      Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców ustala Organ Prowadzący .

9.      Sposób uregulowania należność ustala Dyrektor Przedszkola na podstawie Regulaminu i umowy zawartej z rodzicami wychowanka.

10.  Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w Przedszkolu jest złożenie wypełnionej karty zgłoszenia, karty informacyjnej o dziecku, podpisanie umowy, wpłacenie wpisowego oraz opłaty za żywienie.

11.  Dyrektor Przedszkola zawiera z rodzicami umowę świadczenia usługi edukacyjnej na okres jednego roku, z możliwością przedłużenia na lata następne w formie pisemnego aneksu.

12.  W przypadku, gdy Rodzice (prawni opiekunowie) nie odbiorą Dziecka w określonych godzinach, naliczone zostaną opłaty dodatkowe za każdą godzinę, zgodnie

z obowiązującą stawką, ustaloną przez Organ Prowadzący.

13.  Środki potrzebne na działalność statutową przedszkola pochodzą:

- z opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów,

- z dotacji budżetu Miasta,

- z innych źródeł np. środków unijnych, darowizn, festynów

 

 

 

 

Rozdział XII

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW

 

§ 21

 

1.      Pracowników Przedszkola zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

2.      W Przedszkolu zatrudnia się :

1)      nauczycieli posiadających kwalifikacje do pracy w Przedszkolu integracyjnym,

2)      specjalistów, w tym: psychologa, logopedę i innych

3)      pomoc nauczyciela

3.      Dyrektor Przedszkola za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć inne stanowiska kierownicze.

 

§ 22

 

1.      Zakres czynności poszczególnych pracowników Przedszkola ustala Dyrektor.

2.      Zakres czynności nauczycieli i innych specjalistów w szczególności związany jest z:

1)      odpowiedzialnością za bezpieczeństwo, zdrowie i życie wychowanków,

2)      prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego z uwzględnieniem

w działalności rewalidacyjnej ustaleń wynikających z badań medycznych, psychologicznych oraz własnych obserwacji dzieci,

3)      wspieraniem rozwoju psychofizycznego dzieci, ich zdolności i zainteresowań,

4)      ustalaniem form pomocy w działaniach wychowawczych i rewalidacyjnych wobec wychowanków,

5)      doskonaleniem umiejętności dydaktycznych, wychowawczych

i rewalidacyjnych oraz podnoszeniem poziomu wiedzy merytorycznej,

6)      prowadzeniem dokumentacji pracy,

7)      dbałością o pomoce dydaktyczne i sprzęt Przedszkola,

8)      przestrzeganiem przepisów bhp i ppoż.,

9)      przestrzeganiem tajemnicy zawodowej.

 

 

§ 23

 

1.      Nauczyciel prowadzi prace wychowawczo- dydaktyczną i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych dzieci.

2.      Do zadań nauczyciela należy:

1)      współpraca z rodzicami ( opiekunami prawnymi) uwzględniającą prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego oraz uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju

2)      planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej z zastosowaniem form i metod pracy, odpowiadających właściwościom psychofizycznym wychowanków uwzględniając w działaniach wyniki badań medycznych, psychologicznych

3)       prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji oraz własnych obserwacji dzieci

4)      czynny udział w pracach Rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień

i uchwał,

5)      planowanie własnego rozwoju zawodowego- systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

6)      współpraca z innymi nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi na terenie Przedszkola świadczącymi pomoc na rzecz dziecka,

7)      realizacja zaleceń Dyrektora i innych osób kontrolujących,

8)      inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym i rekreacyjno- sportowym,

9)      realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora, a wynikających

z bieżącej działalności placówki

3.      Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej

i metodycznej ze strony Dyrektor, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych, realizować swoja ścieżkę zawodową oraz systematycznie podnosić swoje umiejętności zawodowe.

 

§ 24

 

1.      Psycholog obejmuje opieką wszystkich wychowanków w przedszkolu.

2.      Do zadań psychologa należy:

1)      prowadzenie obserwacji wychowanków w sytuacjach zabawowych jak

i zadaniowych w grupie i w kontaktach indywidualnych. Obserwacje dokumentuje w kartach obserwacji;

2)      opracowanie opinii psychologicznych dla wychowanków, określenie stopnia i profilu psychofizycznego wychowanków;

3)      współpraca z nauczycielami oddziałów i innymi specjalistami;

4)      wskazywanie właściwych kierunków rewalidacji;

5)      dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt placówki;

6)      prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych wychowanków;

7)      współpraca z rodzicami ( konsultacje , instruktaże);

8)      współpraca z właściwymi instytucjami ( np. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej).

 

§ 25

 

1.      Do obowiązków logopedy należy:

1)      opracowanie diagnozy logopedycznej praz odpowiednio do jego wyników- organizowanie pomocy logopedycznej,

2)      prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w małych grupach,

3)      wprowadzenie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji,

4)      udzielenie instruktażowych konsultacji dla kadry Przedszkola,

5)      uczestnictwo w karmieniu terapeutycznym dzieci,

6)      współpraca z rodzicami ( konsultacje, instruktaże).

 

§ 26

 

1.      Do zadań pomocy nauczyciela należy:

1)      pomoc nauczycielowi w pracy dydaktyczno- wychowawczej,

2)      współuczestnictwo we wszelkiego rodzaju zabawach zajęciach z dziećmi

3)      pomoc nauczycielowi na spacerach, wycieczkach, placu zabaw

4)      pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych i pielęgnacyjnych

5)      dbałość o dobrą współpracę i atmosferę w oddziale,

6)      reagowanie na wszelkie zagrodzenia dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia

i życia dziecka.

 

§ 27

 

1.      Wszystkich pracowników obowiązuje:

1)      dbanie bezpieczeństwo, o zdrowie i życie dzieci uczęszczających

do Przedszkola,

2)      przestrzeganie przepisów regulaminu pracy Przedszkola oraz innych przepisów wynikających z kodeksu pracy i, bhp i ppoż.,

3)      kulturalne i taktowne zachowanie

4)      dbanie i dobre imię Przedszkola

5)      zachowanie tajemnicy służbowej

6)      uczestniczenie w zebraniach i naradach

 

Rozdział XIII

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI

 

§ 28

 

1.      Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

1)      bycia akceptowanym takim, jakim jest;

2)      doświadczania od innych ciepła i życzliwości;

3)      wyrażania swych emocji, jednak w taki sposób aby nie zagrażało to bezpieczeństwu innych dzieci;

4)      poczucia wolności;

5)      spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

6)      snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone

7)      rozwijania się we właściwy dla siebie sposób i we właściwym dla siebie tempie

8)      pomocy i ochrony w sytuacjach związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami;

9)      samodzielnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy, gdy jest potrzebna;

10)  właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego ,zgodnie z zasadami higieny umysłowej i fizycznej;

11)  życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym, ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.

2.      W Przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie lub zdrowie dziecka.

3.      W przedszkolu wyklucza się stosowanie wobec dzieci przemocy fizycznej oraz psychicznej.

4.      Wychowankowie Przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

5.      Do obowiązków dziecka należy:

1)      zgodne współżycie z rówieśnikami, przestrzeganie zasad, norm ustalonych

i obowiązujących w grupie przedszkolnej

2)      szanowanie swojego kolegi oraz wytworów jego pracy;

3)      dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i rówieśników

4)      każdorazowe zgłaszanie nauczycielowi konieczności oddalenia się poza wyznaczony przez nauczyciela teren zabawy / salę zabaw / ogród przedszkolny;

5)      informowanie nauczyciela o problemach fizjologicznych

6)      poszanowanie zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego

w budynku i na placu zabaw przedszkolnym a także zwracanie zabawek pożyczonych z przedszkola lub od kolegów

7)      słuchanie i wykonywanie poleceń a także odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich pracowników przedszkola;

8)      szanowanie poglądów i przekonań innych osób;

9)      staranność o utrzymanie czystości i porządku na terenie Przedszkola.

7.      Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci przyjętych do Przedszkola w przypadku gdy:

1)      rodzice / opiekunowie zalegają z opłatami za 1 miesiąc;

2)      zachowanie dziecka powoduje zagrożenie zdrowia lub życia wychowanków Przedszkola;

3)      rodzice / opiekunowie zataili informację o stanie zdrowia dziecka, co uniemożliwia prawidłowy proces wychowawczo – dydaktyczny;

4)      nastąpi brak współpracy pomiędzy Rodzicami / Opiekunami a personelem dydaktycznym Przedszkola w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczo dydaktycznych

 

Rozdział XIV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 28

1.      Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.       Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.

3.      Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej:

- nauczycieli;

- Rodziców / Opiekunów;

- pracowników obsługi i administracji

4.      Regulaminy i inne dokumenty uchwalane w Przedszkolu muszą być zgodne postanowieniami niniejszego Statutu.

5.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

6.      Prawo nadawania Statutu, wprowadzania do niego zmian lub uzupełnień, należy do prowadzącego placówkę.

 

 

Rozdział XIV

AKTY PRAWNE

 

§ 29

 

 

1.    W Przedszkolu oprócz ustawy Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Pracy obowiązują:

1)      akty prawne pozostające w związku z działalnością Przedszkola, a wydane przez nadrzędne organy władzy i administracji państwowej, a w szczególności przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Finansów oraz władze samorządowe. Dochody i wydatki realizowane są na podstawie przepisów ustaw:
 o finansach publicznych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 o rachunkowości oraz obowiązujących w tym zakresie aktów wykonawczych.;

2)      regulaminy i procedury obowiązujące w Przedszkolu.

 

 

 

Statut obowiązuje od dnia 31.01.2020r.