Misja

W naszym przedszkolu pragniemy wspierać rozwój dziecka, rozpoznawać i zaspakajać jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwiać rozwój talentów i zainteresowań. Z uwagi na to, że ma być to przedszkole integracyjne, głównym naszym celem jest integracja dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi. Nasze cele pragniemy realizować poprzez :

  • Wielokierunkowe działania dydaktyczne i wychowawcze zapewnić indywidualny wszechstronny rozwój dzieciom zdrowym i dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych uwzględniając ich możliwości rozwojowe i potrzeby.
  • Zwracanie szczególnej uwagi na dzieci wymagające większej pomocy:
  • Tworzenie bezpiecznych warunków do wspólnej zabawy i nauki w przedszkolu oraz kształtowanie u swych wychowanków prawidłowych nawyków higienicznych i żywieniowych.
  • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań.
  • Kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz dojrzałości społecznej potrzebnej w nawiązywaniu prawidłowych relacji.
  • Doradztwo i wspieranie rodziny w wychowaniu, integrację oddziaływań wychowawczych domu rodzinnego i przedszkola

Przygotowanie dzieci do osiągnięcia stanu gotowości szkolnej i rozwijania kompetencji poznawczej, do przeżywania sukcesu ale i do radzenia sobie z porażkami.

Wizja

W naszym przedszkolu respektować będziemy zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Dzieci uczone będą troski o własne zdrowie, zachęcać będziemy je do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu – dzięki temu jednocześnie zaobserwują i zbadają przyrodę, odkrywając mądrość jej praw oraz nauczą się racjonalnie korzystać z jej naturalnych zasobów dla zdrowia i zaspokojenia własnych potrzeb.

Przedszkole podejmować będzie także działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości dziecka. Wprowadzając podstawowe zasady funkcjonowania w grupach społecznych poprzez ustalanie praw i obowiązków oraz naukę ich respektowania dzieci nauczą się współdziałania w grupie, co da im możliwość docenienia wartości wspólnego dzieła i pracy zespołowej.

Przedszkole prowadząc planowy proces wychowawczy oparty na najważniejszych wartościach – dzieci nauczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości którym kierować się będzie przedszkole obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę.