Prowadzący:

Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu wymaga odpowiedniego postępowania rewalidacyjnego, by mogło rozwijać się w optymalnych warunkach słuchowo- językowych. Odpowiednio do indywidualnych możliwości dziecka, predyspozycji rodziców i wymagań środowiskowych należy stosować w stosunku do niego właściwą metodę postępowania usprawniającego. Jednym z warunków opanowania umiejętności czytania i pisania jest sprawne funkcjonowanie analizatora słuchowego. Dziecku z wadą słuchu trudno przyswajać pojęcia abstrakcyjne, gorzej rozumie i z trudnością posługuje się zdaniami złożonymi, ma problemy z artykulacją, szybciej się męczy i z trudnością koncentruje uwagę Z obniżoną percepcją słuchową łączy się zazwyczaj gorsza pamięć słuchowa. Obserwujemy u tych dzieci trudności z przyswajaniem nowych partii materiału, wyuczeniem się wiersza, tabliczki mnożenia, niezbędnych reguł oraz prawideł ortograficznych i gramatycznych. Defekty słuchu bywają powodem trudności wychowawczych. Uczeń, nie słysząc poleceń nauczyciela lub Rodziców, nie reaguje na nie. Może to być uznane przez dorosłych za przejaw lekceważenia i braku zdyscyplinowania i powodować stosowanie kar, odbieranych przez dziecko jako niezasłużone i krzywdzące Dzieci z niedosłuchem fizjologicznym mogą przeżywać pełne i satysfakcjonujące przeżycia jak inni. Potrzebują jednak dodatkowej pomocy w procesie uczenia się. Rehabilitacja dziecka z niedosłuchem lub niesłyszącego polega na pracy z tym dzieckiem w trakcie zajęć normalnego toku i pobytu w przedszkolu oraz zastosowaniem godzin rewalidacyjnych podczas indywidualnej pracy dziecko- specjalista surdopedagog . W zależności od rodzaju i natężenia niepełnosprawności dziecka ma następujące zajęcia : trening słuchowy, ćwiczenia pamięci, poprawnej nauki wymowy dźwiękowej, , myślenia przyczynowo skutkowego, ćwiczenia rozwijające mowę bierną i czynną., usprawnianie percepcjo wzrokowej, Zajęcia te prowadzone są indywidualnie lub grupowo ze specjalistą: surdopedagogiem i logopedą.